POĎAKOVANIE DARCOM 2% Z DANÍ

Naše  srdečné  poďakovanie patrí  všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili  dôveru a venovali  2 %  zo svojich  odovzdaných  daní  nášmu  združeniu.

Váš  krok je  prejavom  spolupatričnosti, empatie a pochopenia.  Stali ste sa  súčasťou  šírenia dobrých myšlienok a podpory  tých  najzraniteľnejších. Vaše príspevky pomôžu skvalitniť a spríjemniť život našim seniorom, rodičom a starým rodičom za to, čo pre nás robili po celý život.

ĎAKUJEME za Vašu pomoc a podporu.

Občianske združenie Dubinka

          Zverejnenie výsledkov výberového konania na funkciu vedúci /a                                                        

                            stravovacieho úseku  ZpS Dubina m.r.o

Dňa 29. júna  2022 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu vedúci /a stravovacieho úseku ZpS Dubina m.r.  Overovali sa schopnosti a odborné znalosti uchádzača, posúdili sa osobnostné a morálne predpoklady uchádzača.

Výberového konania sa zúčastnili:

1. Dis Lenka Pučeková

Výberová komisia vybrala  do funkcie vedúcej stravovacieho úseku ZpS Dubina m.r.o                    

Dis Lenku Pučekovú a  odporučila ju do tejto funkcie menovať.

Dubnica nad Váhom 29.06.2022                                                Mgr. Iveta  Kollmanová

                                                                                                      riaditeľka ZpS Dubina m.r.o

ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

prijme sestry


• plat určený podľa zákona 553/2003 Z. z. – Zákon o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe,
• minimálne 1000,- eur + dochádzkový bonus + príplatky podľa ZP


prijme sanitárov a opatrovateľky


• plat určený podľa zákona 553/2003 Z. z. – Zákon o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe,
• minimálne 800,- eur + dochádzkový bonus + príplatky podľa ZP

Bližšie informácie:    tel:  0905 473 195  (riaditeľka)
                                   
E – mail:  riaditel@dubina.org

ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o 
Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.
Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

V súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta


vedúci/vedúca stravovacieho úseku


Náplň práce: riadenie chodu stravovacieho úseku, zodpovednosť za dodržiavanie hygienických a epidemiologických predpisov stravovacej prevádzky, vedenie pracovného kolektívu, spolupráca pri verejnom obstarávaní, spracovávanie došlých faktúr, analyzovanie a riešenie problémov, zabezpečovanie stravovania v ŠZ Prejta.
Platové podmienky: od 740,- eur, plat určený podľa zákona 553/2003 Z.z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe + príplatok za riadenie.


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • odborná prax v oblasti stravovania, skladového hospodárstva,
 • znalosť zákonov súvisiacich s oblasťou stravovania, hygieny potravín, epidemiologických predpisov, hygienických predpisov, normovaní stravy, HACCP,
 • Zákonník práce,
 • práca s PC – Word, Excel.

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní doručia nasledovné doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis + e-mailová adresa pre doručovanie písomností
 • kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, doklady o ukončených kurzoch
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením:
„Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci/a stravovacieho úseku“
najneskôr do 21.06.2022 vrátane na adresu:

Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o,
Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom 018 41.

Termín a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

30.05.2022                                                                     Mgr. Iveta Kollmanová
Dubnica nad Váhom                                                   riaditeľka ZpS Dubina m.r.o

Postup a podmienky návštev v Zariadení pre seniorov Dubina m.r.o v Špecializovanom zariadení Prejta od 10.05.2022

Na základe priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku a na základe usmernenia MZ SR, MPSVaR SR a RÚVZ v Považskej Bystrici, od dnešného dňa sú povolené návštevy v interiéri zariadenia u ležiacich a ťažko mobilných klientov.
MPSVaR v usmernení pre poskytovateľov pobytových sociálnych služieb odporúča dodržiavať tieto opatrenia:

Návštevy:

 • návštevy sú povolené ku ležiacim klientom a klientom v terminálnom za dodržania prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom
 • návštevy musia vypísať čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave
 • odporúčané sú dve osoby z jednej domácnosti na jednu návštevu
 • návštevy v exteriéri ( záhrada ) nemusia mať prekryté dýchacie cesty a nevypisujú čestné prehlásenie

Opustenie zariadenia do domáceho prostredia:

 • obyvatelia po návrate z dovolenky ( hospitalizácie ) dlhšej ako 3 dni budú testovaní odborným personálom ihneď pri príchode do zariadenia a obyvateľ musí po návrate z dovolenky do zariadenia zotrvať v karanténe na svojej izbe 3 dni a následne bude opäť testovaný Ag testom
 • obyvatelia po návrate z dovolenky ( hospitalizácie, návštevy ) kratšej ako 3 dni musí zotrvať v karanténe na svojej izbe 3 dni a následne bude testovaný Ag testom
 • priebežné testovanie klientov Ag testami bude realizované podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v zariadení ( v prípade výskytu pozitívneho klienta budeme postupovať podľa usmernenia z RÚVZ v Pov.Bystrici )

Zamestnanci:

 • zamestnanci budú používať pri práci ochranné pracovné pomôcky – rukavice, respirátory/rúška, dezinfekciu
 • zamestnanci si budú realizovať samotestovanie pridelenými Ag testami podľa svojho aktuálneho zdravotného stavu ( pri príznakoch respiračného ochorenia alebo po kontakte s pozitívnou osobou )
 • testovanie bude realizované zamestnávateľom podľa usmernenia RÚVZ

10.05.2022 Mgr.Kollmanová Iveta
riaditeľka ZpS Dubina

Voľné pracovné miesta

ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o,
Pod hájom 1291/119 Dubnica nad Váhom

prijme do zamestnania

kuchárku na trvalý pracovný pomer

Bližšie informácie:
Telefón: 0905 473 195 (riaditeľka)
0917 665 813 (vedúca stravovacej prevádzky)
E – mail:
riaditel@dubina.org
www: www.dubina.org

Voľné pracovné miesta

ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o,
Pod hájom 1291/119 Dubnica nad Váhom

prijme do zamestnania

vedúcu sestru ošetrovateľského úseku
do prevádzky Špecializované zariadenie Prejta

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, odbor ošetrovateľstvo +
pomaturitné špecializačné štúdium, prax minimálne 5 rokov.
Plat: od 1400 ,- eur v závislosti od praxe

Bližšie informácie:
Telefón: 0905 473 195 (riaditeľka)
E – mail:
riaditel@dubina.org
www: www.dubina.org

2% DANE

Pomáhajme spoločne tým, ktorí to najviac potrebujú.

2 %

Vážení priatelia a podporovatelia Zariadenia pre seniorov Dubina,

dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu pomoc a podporu

poukázaním 2% z daní za rok 2021.

Pri našom Zariadení pre seniorov máme založené

občianske združenie s názvom  „Dubinka“.

Naším cieľom je poskytovať kvalitné služby a  poskytovať ich na vysokej profesionálnej úrovni  napĺňaním  potrieb a očakávaní  našich klientov.

Našou hlavnou motiváciou je vrátiť starostlivosť našim seniorom, rodičom a starým rodičom za to, čo pre nás robili po celý život.

Pre niekoho 2% z dane z príjmu nemusia predstavovať veľkú sumu, no my vďaka nim dokážeme veľa. Získané financie nám pomôžu  pri denných aktivitách, ktoré vedú k spokojnosti našich klientov a k zlepšeniu kvality ich života.

Vďaka vašim 2% z dane sa stanete súčasťou šírenia dobrých myšlienok a podpory  tých  najzraniteľnejších. Vďaka vašej pomoci môžeme napĺňať naše poslanie, ktorým je nielen odborne, ale aj s láskou a pochopením pomáhať starým ľuďom,    ktorí to potrebujú.

Podporte dobrú vec, spolu dokážeme viac.

Názov:Dubinka o. z.
IČO:    52581187.
Právna forma:Občianske združenie
Ulica:Pod hájom 1291/119
Mesto:Dubnica nad Váhom
PSČ:01841
Bankový účet:SK45 0900 0000 0051 8527 4843, Slovenská sporiteľňa, a. s.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Editovateľné tlačivo na 2 % z dane za rok 2021 si môžete stiahnuť tu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO_2021

AKO POSTUPOVAŤ

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Dubinka o. z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Pod hájom 1291/119, 018 41  Dubnica nad Váhom  
Právna forma:Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):52581187
 1. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Dubinka o. z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Pod hájom 1291/119, 018 41  Dubnica nad Váhom  
Právna forma:Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):52581187
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Dubinka o. z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Pod hájom 1291/119, 018 41  Dubnica nad Váhom  
Právna forma:Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):52581187
 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Voľné pracovné miesta

ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o,
Pod hájom 1291/119 Dubnica nad Váhom

prijme do zamestnania
zdravotníckych pracovníkov – zdravotné sestry a opatrovateľky.
Privítame aj občanov z Ukrajiny.
Poradíme a pomôžeme pri začleňovaní do nášho kolektívu a spoločnosti.

Bližšie informácie:
Telefón: 0905 473 195 (riaditeľka)
E – mail:
riaditel@dubina.org
www: www.dubina.org