Návštevy v zariadení

Návštevy v zariadení

návštevy

Skupinové aktivity

Naše aktivity

Návšteva intervenčného tímu MZ

V stredu, 03.03.2021 Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o navštívili pracovníci
Intervenčeného tímu MZ SR spolu s lekármi z nadácie „ Lekári bez hraníc“. Strávili v našom
zariadení celý deň . Zaujímali sa hlavne o to, ako zvládame túto náročnú „covidovú“dobu .
Prešli sa po celom zariadení a navštívili aj poschodie, na ktorom máme toho času niekoľko
pozitívne testovaných klientov. Lekári všetkých týchto klientov vyšetrili a porozprávali sa
s nimi, vysvetlili im spôsob a možnosti liečby. Klienti veľmi ocenili ich profesionálny, ale aj
ľudský prístup.
So zamestnancami hovorili o preventívnych opatreniach proti šíreniu nákazy Covid-19,
názorne predviedli inštruktáž používania ochranných pracovných pomôcok, diskutovali
o problémoch, s ktorými sa ako zariadenie a zamestnanci stretávame. Poskytli nám niekoľko
nápadov a námetov, ktorými by sme ešte mohli skvalitniť našu prácu. Pretože vždy sa dá niečo
vylepšiť a niekedy aj zdanlivá maličkosť pomôže ochrániť zdravie zamestnancov a klientov.
Na konci dňa, v závere návštevy, našu prácu, nastavenie preventívnych opatrení a starostlivosť
o pozitívnych klientov zhodnotili ako veľmi dobré. V rámci možností sociálneho
zariadenia poskytujeme adekvátnu a správnu starostlivosť našim klientom. Vyjadrili nám
uznanie za odvádzanú prácu a ponúkli nám možnosť ďalšej spolupráce, ktorú vedenie
zariadenia veľmi oceňuje.

OZNAM O SČÍTANÍ

Oznamujeme Vám, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 v Zariadení pre seniorov DUBINA m.r.o. a v špecializovanom zariadení bude prebiehať v čase od 01.04.2021 do 31.10.2021. Klientov zariadenia elektronicky zaregistruje priamo v zariadení sociálna pracovníčka Mgr. Viera Kňažeková. Nie je potrebné individuálne registrovanie rodinnými príslušníkmi. V prípade, že klientov už zaregistrovala rodina, oznámte túto skutočnosť sociálnej pracovníčke na mobilnom čísle 0940 943 453.

Návštevy klientov v zariadení a bezpečný pobyt klientov počas vianočných a novoročných sviatkov mimo zariadenia

Opustenie zariadenia:

Na zabezpečenie ochrany zdravia pred ochorením COVID-19 sú odporúčané MPSVaR SR  nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečného pobytu klientov počas vianočných a novoročných sviatkov mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do zariadenia

Na Vianoce  môžu ísť k svojim rodinám tí klienti, ktorí v posledných 90 dňoch mali pozitívny test na chorenie COVID-19 a sú po ukončenej karanténe, bez príznakov ochorenia. Do zariadenia sa potom môžu bezpečne vrátiť bez potreby absolvovania antigénového alebo PCR testu.

Klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu rovnako zariadenie počas sviatkov bezpečne opustiť. V záujme bezpečnosti vrátenia sa do kolektívu a ochrany zdravia aj ostatných klientov Zps,  vedenie zariadenia  prosí klientov a ich príbuzných, aby pri návrate klienta predložili negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR  testu , nie starší ako 24 hodín.

Je potrebné telefonicky dohodnúť termín a čas návratu klienta do zariadenia. V prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia, klient bude umiestnený do izolačnej miestnosti aj v prípade aktuálneho negatívneho testu.

Počas vianočných sviatkov však nebudú môcť opustiť zariadenie klienti, ktorí mali v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami pozitívny výsledok.


Návštevy klientov:

Od 21. decembra bude možné navštíviť   svojich blízkych v Zariadení pre seniorov Dubina a Špecializovanom zariadení v Prejte,  ak návštevníci predložia pri vstupe negatívne výsledky RT-PCR testu nie staršie ako 72 hodín alebo antigénového testu na COVID-19 nie staršie ako 24 hodín.

Návštevy si musia príbuzní dohodnúť a nahlásiť telefonicky počas pracovných dní u sociálnej pracovníčky v čase od 07.00 do 09.00.

Návšteva môže byť 1 x počas vianočných sviatkov, v trvaní maximálne 30 minút.

Na návštevu môžu prísť  členovia iba jednej domácnosti , v maximálnom počte 4 osoby.

Návštevy sa uskutočnia v návštevnej miestnosti za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení ( rúško, hygiena rúk, bez fyzického kontaktu )

Okrem týchto podmienok naďalej platí zákaz návštev v ZSS s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, ako aj návštev u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce. Návštevníci musia počas návštev dodržiavať protiepidemické opatrenia príslušného zariadenia.