Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „vedúca sestra“

———————————————————————————————–

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.

Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica  nad  Váhom

v súlade s ustanoveniami § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

                                                  vedúca sestra

Náplň práce:

Riadenie chodu sociálno – zdravotného úseku, vedenie pracovného kolektívu.

Koordinovanie a usmerňovanie poskytovania starostlivosti občanom v zariadení sociálnych služieb vrátane činnosti osoby zodpovednej za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.

Organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.

Miesto výkonu práce: Špecializované zariadenie Prejta

Platové podmienky:    plat určený podľa zákona 553/2003 Z.z. –  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

– Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo

– Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom  odbore ošetrovateľská starostlivosť v: 

      a) Komunite

      b) Psychiatrii

      c) Odboroch vnútorného lekárstva

      d) Odboroch chirurgie alebo

      e) Onkológii

– Registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek

– Odborná prax minimálne 5 rokov

Iné kritériá a požiadavky:

– znalosť legislatívy – Zákon č.448/2008 Z.z, Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,   znalosť právnych noriem v oblasti poskytovania zdravotnej  starostlivosti, Zákonník práce

– práca s PC – Word, Excel                                                                                                                                

 – riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti                                                                                        

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu                                                                              

– bezúhonnosť                                                                                                                                   

– vodičský preukaz skupiny B – výhodou

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní doručia nasledovné doklady:  

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis + e-mailová adresa a kontakt pre doručovanie písomností
 • kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, doklady o ukončených kurzoch
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúca sestra“                 najneskôr do 10.02.2023  vrátane na adresu: Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o, Pod hájom 1291/119, 018 41  Dubnica nad Váhom.                                                                                                    

Termín a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

Dubnica nad Váhom, 17.01.2023                                                                        

Mgr.Iveta Kollmanová                                                                                            

riaditeľka  Zps Dubina m.r.o.                                        

Zverejnenie výsledku výberového konania

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.
           Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

———————————————————————————————–
Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového
konania na funkciu vedúci/vedúca prevádzkového úseku Zps Dubina m.r.o , ktoré sa
konalo 21.11.2022 .

Výberového konania na obsadzovanú funkciu vedúci/vedúca prevádzkového úseku
Zps Dubina m.r.o. sa zúčastnili  piati  uchádzači. Výberová komisia v rámci výberového
procesu overila ich schopnosti a odborné znalosti, ako aj všeobecný prehľad a na základe zhodnotenia výsledkov konštatuje, že Bc. Ladislav Fuka  sa umiestnil
na 1. mieste v poradí.  Na základe výsledkov výberová komisia navrhuje úspešného
uchádzača – Bc. Ladislava Fuku   vymenovať za vedúceho  prevádzkového úseku
Zps Dubina m.r.o.

Dubnica nad Váhom 24.11.2022                                                Mgr. Iveta  Kollmanová

                                                                                                 riaditeľka ZpS Dubina m.r.o

Pracovná ponuka

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.          

Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica  nad  Váhom

———————————————————————————————–

                       prijme   inštruktorku  sociálnej  rehabilitácie

Požadovaná kvalifikácia:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie
 • kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie  (v rozsahu 150 hodín) 

Platové podmienky:   plat určený podľa zákona 553/2003 Z.z. –  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe

Pracovný čas: jednozmenná prevádzka

Bližšie informácie:    tel:  0905 473 195  (riaditeľka)
                                    E – mail: 
riaditel@dubina.org

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica  nad  Váhom    

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta počas dlhodobej práceneschopnosti terajšej vedúcej prevádzkového úseku s predpokladom trvalého pracovného pomeru

                                       vedúci/vedúca  prevádzkového úseku

Náplň práce: riadenie chodu prevádzkového úseku, vedenie pracovného kolektívu, vykonávanie verejného obstarávania, organizovanie a plánovanie práce,  analyzovanie a riešenie problémov, zabezpečovanie autoprevádzky, riadenie a zabezpečovanie údržby, administratívne práce.                                                                                                                                    

Platové podmienky:  plat určený podľa zákona 553/2003 Z.z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od praxe  od 850,- eur

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie  
 • odborná prax v oblasti verejného obstarávania, skladového hospodárstva, evidencie majetku – výhodou
 • znalosť legislatívy – Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákon o verejnom obstarávaní, Zákonník práce
 • práca s PC – Word, Excel
 • vodičský preukaz skupiny B – výhodou

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní doručia nasledovné doklady:  

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis + e-mailová adresa a kontakt pre doručovanie písomností
 • kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, doklady o ukončených kurzoch
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením:  „Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci prevádzkového úseku“  najneskôr do  08.11.2022  vrátane  na adresu: Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o,  Pod hájom 1291/119  Dubnica nad Váhom  018 41.                                                                                                      

Termín a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

14.10.2022                                                       Mgr.Iveta Kollmanová                                        Dubnica nad Váhom                                                     riaditeľka  Zps Dubina m.r.o      

POĎAKOVANIE DARCOM 2% Z DANÍ

Naše  srdečné  poďakovanie patrí  všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili  dôveru a venovali  2 %  zo svojich  odovzdaných  daní  nášmu  združeniu.

Váš  krok je  prejavom  spolupatričnosti, empatie a pochopenia.  Stali ste sa  súčasťou  šírenia dobrých myšlienok a podpory  tých  najzraniteľnejších. Vaše príspevky pomôžu skvalitniť a spríjemniť život našim seniorom, rodičom a starým rodičom za to, čo pre nás robili po celý život.

ĎAKUJEME za Vašu pomoc a podporu.

Občianske združenie Dubinka

          Zverejnenie výsledkov výberového konania na funkciu vedúci /a                                                        

                            stravovacieho úseku  ZpS Dubina m.r.o

Dňa 29. júna  2022 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu vedúci /a stravovacieho úseku ZpS Dubina m.r.  Overovali sa schopnosti a odborné znalosti uchádzača, posúdili sa osobnostné a morálne predpoklady uchádzača.

Výberového konania sa zúčastnili:

1. Dis Lenka Pučeková

Výberová komisia vybrala  do funkcie vedúcej stravovacieho úseku ZpS Dubina m.r.o                    

Dis Lenku Pučekovú a  odporučila ju do tejto funkcie menovať.

Dubnica nad Váhom 29.06.2022                                                Mgr. Iveta  Kollmanová

                                                                                                      riaditeľka ZpS Dubina m.r.o

ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

prijme sestry


• plat určený podľa zákona 553/2003 Z. z. – Zákon o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe,
• minimálne 1000,- eur + dochádzkový bonus + príplatky podľa ZP


prijme sanitárov a opatrovateľky


• plat určený podľa zákona 553/2003 Z. z. – Zákon o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe,
• minimálne 800,- eur + dochádzkový bonus + príplatky podľa ZP

Bližšie informácie:    tel:  0905 473 195  (riaditeľka)
                                   
E – mail:  riaditel@dubina.org

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.
Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

V súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta


vedúci/vedúca stravovacieho úseku


Náplň práce: riadenie chodu stravovacieho úseku, zodpovednosť za dodržiavanie hygienických a epidemiologických predpisov stravovacej prevádzky, vedenie pracovného kolektívu, spolupráca pri verejnom obstarávaní, spracovávanie došlých faktúr, analyzovanie a riešenie problémov, zabezpečovanie stravovania v ŠZ Prejta.
Platové podmienky: od 740,- eur, plat určený podľa zákona 553/2003 Z.z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe + príplatok za riadenie.


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • odborná prax v oblasti stravovania, skladového hospodárstva,
 • znalosť zákonov súvisiacich s oblasťou stravovania, hygieny potravín, epidemiologických predpisov, hygienických predpisov, normovaní stravy, HACCP,
 • Zákonník práce,
 • práca s PC – Word, Excel.

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní doručia nasledovné doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis + e-mailová adresa pre doručovanie písomností
 • kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, doklady o ukončených kurzoch
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením:
„Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci/a stravovacieho úseku“
najneskôr do 21.06.2022 vrátane na adresu:

Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o,
Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom 018 41.

Termín a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

30.05.2022                                                                     Mgr. Iveta Kollmanová
Dubnica nad Váhom                                                   riaditeľka ZpS Dubina m.r.o

Postup a podmienky návštev v Zariadení pre seniorov Dubina m.r.o v Špecializovanom zariadení Prejta od 10.05.2022

Na základe priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku a na základe usmernenia MZ SR, MPSVaR SR a RÚVZ v Považskej Bystrici, od dnešného dňa sú povolené návštevy v interiéri zariadenia u ležiacich a ťažko mobilných klientov.
MPSVaR v usmernení pre poskytovateľov pobytových sociálnych služieb odporúča dodržiavať tieto opatrenia:

Návštevy:

 • návštevy sú povolené ku ležiacim klientom a klientom v terminálnom za dodržania prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom
 • návštevy musia vypísať čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave
 • odporúčané sú dve osoby z jednej domácnosti na jednu návštevu
 • návštevy v exteriéri ( záhrada ) nemusia mať prekryté dýchacie cesty a nevypisujú čestné prehlásenie

Opustenie zariadenia do domáceho prostredia:

 • obyvatelia po návrate z dovolenky ( hospitalizácie ) dlhšej ako 3 dni budú testovaní odborným personálom ihneď pri príchode do zariadenia a obyvateľ musí po návrate z dovolenky do zariadenia zotrvať v karanténe na svojej izbe 3 dni a následne bude opäť testovaný Ag testom
 • obyvatelia po návrate z dovolenky ( hospitalizácie, návštevy ) kratšej ako 3 dni musí zotrvať v karanténe na svojej izbe 3 dni a následne bude testovaný Ag testom
 • priebežné testovanie klientov Ag testami bude realizované podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v zariadení ( v prípade výskytu pozitívneho klienta budeme postupovať podľa usmernenia z RÚVZ v Pov.Bystrici )

Zamestnanci:

 • zamestnanci budú používať pri práci ochranné pracovné pomôcky – rukavice, respirátory/rúška, dezinfekciu
 • zamestnanci si budú realizovať samotestovanie pridelenými Ag testami podľa svojho aktuálneho zdravotného stavu ( pri príznakoch respiračného ochorenia alebo po kontakte s pozitívnou osobou )
 • testovanie bude realizované zamestnávateľom podľa usmernenia RÚVZ

10.05.2022 Mgr.Kollmanová Iveta
riaditeľka ZpS Dubina

Voľné pracovné miesta

ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o,
Pod hájom 1291/119 Dubnica nad Váhom

prijme do zamestnania

kuchárku na trvalý pracovný pomer

Bližšie informácie:
Telefón: 0905 473 195 (riaditeľka)
0917 665 813 (vedúca stravovacej prevádzky)
E – mail:
riaditel@dubina.org
www: www.dubina.org