Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.
Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

V súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta


vedúci/vedúca stravovacieho úseku


Náplň práce: riadenie chodu stravovacieho úseku, zodpovednosť za dodržiavanie hygienických a epidemiologických predpisov stravovacej prevádzky, vedenie pracovného kolektívu, spolupráca pri verejnom obstarávaní, spracovávanie došlých faktúr, analyzovanie a riešenie problémov, zabezpečovanie stravovania v ŠZ Prejta.
Platové podmienky: od 740,- eur, plat určený podľa zákona 553/2003 Z.z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe + príplatok za riadenie.


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • odborná prax v oblasti stravovania, skladového hospodárstva,
 • znalosť zákonov súvisiacich s oblasťou stravovania, hygieny potravín, epidemiologických predpisov, hygienických predpisov, normovaní stravy, HACCP,
 • Zákonník práce,
 • práca s PC – Word, Excel.

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní doručia nasledovné doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis + e-mailová adresa pre doručovanie písomností
 • kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, doklady o ukončených kurzoch
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením:
„Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci/a stravovacieho úseku“
najneskôr do 21.06.2022 vrátane na adresu:

Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o,
Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom 018 41.

Termín a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

30.05.2022                                                                     Mgr. Iveta Kollmanová
Dubnica nad Váhom                                                   riaditeľka ZpS Dubina m.r.o

Postup a podmienky návštev v Zariadení pre seniorov Dubina m.r.o v Špecializovanom zariadení Prejta od 10.05.2022

Na základe priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku a na základe usmernenia MZ SR, MPSVaR SR a RÚVZ v Považskej Bystrici, od dnešného dňa sú povolené návštevy v interiéri zariadenia u ležiacich a ťažko mobilných klientov.
MPSVaR v usmernení pre poskytovateľov pobytových sociálnych služieb odporúča dodržiavať tieto opatrenia:

Návštevy:

 • návštevy sú povolené ku ležiacim klientom a klientom v terminálnom za dodržania prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom
 • návštevy musia vypísať čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave
 • odporúčané sú dve osoby z jednej domácnosti na jednu návštevu
 • návštevy v exteriéri ( záhrada ) nemusia mať prekryté dýchacie cesty a nevypisujú čestné prehlásenie

Opustenie zariadenia do domáceho prostredia:

 • obyvatelia po návrate z dovolenky ( hospitalizácie ) dlhšej ako 3 dni budú testovaní odborným personálom ihneď pri príchode do zariadenia a obyvateľ musí po návrate z dovolenky do zariadenia zotrvať v karanténe na svojej izbe 3 dni a následne bude opäť testovaný Ag testom
 • obyvatelia po návrate z dovolenky ( hospitalizácie, návštevy ) kratšej ako 3 dni musí zotrvať v karanténe na svojej izbe 3 dni a následne bude testovaný Ag testom
 • priebežné testovanie klientov Ag testami bude realizované podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v zariadení ( v prípade výskytu pozitívneho klienta budeme postupovať podľa usmernenia z RÚVZ v Pov.Bystrici )

Zamestnanci:

 • zamestnanci budú používať pri práci ochranné pracovné pomôcky – rukavice, respirátory/rúška, dezinfekciu
 • zamestnanci si budú realizovať samotestovanie pridelenými Ag testami podľa svojho aktuálneho zdravotného stavu ( pri príznakoch respiračného ochorenia alebo po kontakte s pozitívnou osobou )
 • testovanie bude realizované zamestnávateľom podľa usmernenia RÚVZ

10.05.2022 Mgr.Kollmanová Iveta
riaditeľka ZpS Dubina