Z histórie zariadenia

Zariadenie bolo pôvodne vybudované ako penzión pre dôchodcov, určené pre relatívne zdravých ľudí, ktorí neboli odkázaní na celodennú starostlivosť a dokázali viesť pomerne samostatný život.
Prvá budova DPD o kapacite 80 miest bola slávnostne daná do prevádzky 27.8.1987 a 15.12.1988 aj druhá budova penziónu, čím sa zvýšila kapacita zariadenia na 150 miest, k 1.1.1994 došlo k zvýšeniu kapacity na 160 miest.
Medzi oboma budovami bol vybudovaný ďalší objekt – kuchyňa s jedálňou, ktoré boli dané do prevádzky 1.1. 1991.

Postupom času sa ukázalo, že obyvateľom ubúda síl a starostlivosť poskytovaná v penzióne už nestačí. Aby sa zabránilo zbytočnému sťahovaniu a adaptovaniu na nové zariadenie, reprofilizovali sa dňa 3.1.1991 dve poschodia penziónu na domov dôchodcov. Tým bolo umožnené obyvateľom prežiť posledné roky života v dôverne známom prostredí.

Od 1.1.2010 bol zmenený názov zariadenia na Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
Od 1.1.2013 je zariadenie kombinované, tvorené zo Zariadenia pre seniorov a Špecializovaného zariadenia, s kapacitou 249 obyvateľov, z toho v Zariadení pre seniorov180 osôb a v Špecializovanom zariadení 69.
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. má právnu subjektivitu.


Zariadenie pre seniorov

Zariadenie poskytuje sociálnu službu:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je najmenej IV. (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) alebo
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V Zariadení pre seniorov nemožno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorého zdravotný stav vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

Špecializované zariadenie

Zariadenie poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe staršej ako 18r. , ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. (podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, demencia rôzneho typu etiológie.