Postup a podmienky návštev v Zariadení pre seniorov Dubina m.r.o v Špecializovanom zariadení Prejta od 10.05.2022

Na základe priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku a na základe usmernenia MZ SR, MPSVaR SR a RÚVZ v Považskej Bystrici, od dnešného dňa sú povolené návštevy v interiéri zariadenia u ležiacich a ťažko mobilných klientov.
MPSVaR v usmernení pre poskytovateľov pobytových sociálnych služieb odporúča dodržiavať tieto opatrenia:

Návštevy:

  • návštevy sú povolené ku ležiacim klientom a klientom v terminálnom za dodržania prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom
  • návštevy musia vypísať čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave
  • odporúčané sú dve osoby z jednej domácnosti na jednu návštevu
  • návštevy v exteriéri ( záhrada ) nemusia mať prekryté dýchacie cesty a nevypisujú čestné prehlásenie

Opustenie zariadenia do domáceho prostredia:

  • obyvatelia po návrate z dovolenky ( hospitalizácie ) dlhšej ako 3 dni budú testovaní odborným personálom ihneď pri príchode do zariadenia a obyvateľ musí po návrate z dovolenky do zariadenia zotrvať v karanténe na svojej izbe 3 dni a následne bude opäť testovaný Ag testom
  • obyvatelia po návrate z dovolenky ( hospitalizácie, návštevy ) kratšej ako 3 dni musí zotrvať v karanténe na svojej izbe 3 dni a následne bude testovaný Ag testom
  • priebežné testovanie klientov Ag testami bude realizované podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v zariadení ( v prípade výskytu pozitívneho klienta budeme postupovať podľa usmernenia z RÚVZ v Pov.Bystrici )

Zamestnanci:

  • zamestnanci budú používať pri práci ochranné pracovné pomôcky – rukavice, respirátory/rúška, dezinfekciu
  • zamestnanci si budú realizovať samotestovanie pridelenými Ag testami podľa svojho aktuálneho zdravotného stavu ( pri príznakoch respiračného ochorenia alebo po kontakte s pozitívnou osobou )
  • testovanie bude realizované zamestnávateľom podľa usmernenia RÚVZ

10.05.2022 Mgr.Kollmanová Iveta
riaditeľka ZpS Dubina