Dubina, m.r.o. ako poskytovateľ sociálnej služby vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti alebo vytvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom č. 448/2008 Z.z (o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov).

Zariadenie pre seniorov

Poskytuje:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálnu rehabilitáciu,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie.

Zariadenie pre seniorov ďalej utvára podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje záujmovú činnosť.

Cenník služieb – Úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa riadi všeobecne záväzným nariadením Mesta Dubnica nad Váhom č. 9/2019 zo dňa 12.12.2019 o rozsahu sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Dubina, m.r.o. – kombinované zariadenie, Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom.

Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení sa poskytuje:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálnu rehabilitácia,
 4. ubytovanie,
 5. stravovanie,
 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 7. osobné vybavenie.

V špecializovanom zariadení sa ďalej zabezpečuje pracovná terapia a záujmová činnosť, utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Cenník služieb – Úhrada za poskytovanie sociálnej služby sa riadi všeobecne záväzným nariadením Mesta Dubnica nad Váhom č. 9/2019 zo dňa 12.12.2019 o rozsahu sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Dubina, m.r.o. – kombinované zariadenie, Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom.