Návštevy klientov v zariadení a bezpečný pobyt klientov počas vianočných a novoročných sviatkov mimo zariadenia

Opustenie zariadenia:

Na zabezpečenie ochrany zdravia pred ochorením COVID-19 sú odporúčané MPSVaR SR  nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečného pobytu klientov počas vianočných a novoročných sviatkov mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do zariadenia

Na Vianoce  môžu ísť k svojim rodinám tí klienti, ktorí v posledných 90 dňoch mali pozitívny test na chorenie COVID-19 a sú po ukončenej karanténe, bez príznakov ochorenia. Do zariadenia sa potom môžu bezpečne vrátiť bez potreby absolvovania antigénového alebo PCR testu.

Klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu rovnako zariadenie počas sviatkov bezpečne opustiť. V záujme bezpečnosti vrátenia sa do kolektívu a ochrany zdravia aj ostatných klientov Zps,  vedenie zariadenia  prosí klientov a ich príbuzných, aby pri návrate klienta predložili negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR  testu , nie starší ako 24 hodín.

Je potrebné telefonicky dohodnúť termín a čas návratu klienta do zariadenia. V prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia, klient bude umiestnený do izolačnej miestnosti aj v prípade aktuálneho negatívneho testu.

Počas vianočných sviatkov však nebudú môcť opustiť zariadenie klienti, ktorí mali v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami pozitívny výsledok.


Návštevy klientov:

Od 21. decembra bude možné navštíviť   svojich blízkych v Zariadení pre seniorov Dubina a Špecializovanom zariadení v Prejte,  ak návštevníci predložia pri vstupe negatívne výsledky RT-PCR testu nie staršie ako 72 hodín alebo antigénového testu na COVID-19 nie staršie ako 24 hodín.

Návštevy si musia príbuzní dohodnúť a nahlásiť telefonicky počas pracovných dní u sociálnej pracovníčky v čase od 07.00 do 09.00.

Návšteva môže byť 1 x počas vianočných sviatkov, v trvaní maximálne 30 minút.

Na návštevu môžu prísť  členovia iba jednej domácnosti , v maximálnom počte 4 osoby.

Návštevy sa uskutočnia v návštevnej miestnosti za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení ( rúško, hygiena rúk, bez fyzického kontaktu )

Okrem týchto podmienok naďalej platí zákaz návštev v ZSS s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, ako aj návštev u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce. Návštevníci musia počas návštev dodržiavať protiepidemické opatrenia príslušného zariadenia.