Zverejnenie výsledku výberového konania

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.
           Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

———————————————————————————————–
Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového
konania na funkciu vedúci/vedúca prevádzkového úseku Zps Dubina m.r.o , ktoré sa
konalo 21.11.2022 .

Výberového konania na obsadzovanú funkciu vedúci/vedúca prevádzkového úseku
Zps Dubina m.r.o. sa zúčastnili  piati  uchádzači. Výberová komisia v rámci výberového
procesu overila ich schopnosti a odborné znalosti, ako aj všeobecný prehľad a na základe zhodnotenia výsledkov konštatuje, že Bc. Ladislav Fuka  sa umiestnil
na 1. mieste v poradí.  Na základe výsledkov výberová komisia navrhuje úspešného
uchádzača – Bc. Ladislava Fuku   vymenovať za vedúceho  prevádzkového úseku
Zps Dubina m.r.o.

Dubnica nad Váhom 24.11.2022                                                Mgr. Iveta  Kollmanová

                                                                                                 riaditeľka ZpS Dubina m.r.o

Pracovná ponuka

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.          

Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica  nad  Váhom

———————————————————————————————–

                       prijme   inštruktorku  sociálnej  rehabilitácie

Požadovaná kvalifikácia:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie
 • kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie  (v rozsahu 150 hodín) 

Platové podmienky:   plat určený podľa zákona 553/2003 Z.z. –  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe

Pracovný čas: jednozmenná prevádzka

Bližšie informácie:    tel:  0905 473 195  (riaditeľka)
                                    E – mail: 
riaditel@dubina.org

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica  nad  Váhom    

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta počas dlhodobej práceneschopnosti terajšej vedúcej prevádzkového úseku s predpokladom trvalého pracovného pomeru

                                       vedúci/vedúca  prevádzkového úseku

Náplň práce: riadenie chodu prevádzkového úseku, vedenie pracovného kolektívu, vykonávanie verejného obstarávania, organizovanie a plánovanie práce,  analyzovanie a riešenie problémov, zabezpečovanie autoprevádzky, riadenie a zabezpečovanie údržby, administratívne práce.                                                                                                                                    

Platové podmienky:  plat určený podľa zákona 553/2003 Z.z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od praxe  od 850,- eur

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie  
 • odborná prax v oblasti verejného obstarávania, skladového hospodárstva, evidencie majetku – výhodou
 • znalosť legislatívy – Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákon o verejnom obstarávaní, Zákonník práce
 • práca s PC – Word, Excel
 • vodičský preukaz skupiny B – výhodou

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní doručia nasledovné doklady:  

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis + e-mailová adresa a kontakt pre doručovanie písomností
 • kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, doklady o ukončených kurzoch
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením:  „Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci prevádzkového úseku“  najneskôr do  08.11.2022  vrátane  na adresu: Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o,  Pod hájom 1291/119  Dubnica nad Váhom  018 41.                                                                                                      

Termín a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

14.10.2022                                                       Mgr.Iveta Kollmanová                                        Dubnica nad Váhom                                                     riaditeľka  Zps Dubina m.r.o      

POĎAKOVANIE DARCOM 2% Z DANÍ

Naše  srdečné  poďakovanie patrí  všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili  dôveru a venovali  2 %  zo svojich  odovzdaných  daní  nášmu  združeniu.

Váš  krok je  prejavom  spolupatričnosti, empatie a pochopenia.  Stali ste sa  súčasťou  šírenia dobrých myšlienok a podpory  tých  najzraniteľnejších. Vaše príspevky pomôžu skvalitniť a spríjemniť život našim seniorom, rodičom a starým rodičom za to, čo pre nás robili po celý život.

ĎAKUJEME za Vašu pomoc a podporu.

Občianske združenie Dubinka

          Zverejnenie výsledkov výberového konania na funkciu vedúci /a                                                        

                            stravovacieho úseku  ZpS Dubina m.r.o

Dňa 29. júna  2022 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu vedúci /a stravovacieho úseku ZpS Dubina m.r.  Overovali sa schopnosti a odborné znalosti uchádzača, posúdili sa osobnostné a morálne predpoklady uchádzača.

Výberového konania sa zúčastnili:

1. Dis Lenka Pučeková

Výberová komisia vybrala  do funkcie vedúcej stravovacieho úseku ZpS Dubina m.r.o                    

Dis Lenku Pučekovú a  odporučila ju do tejto funkcie menovať.

Dubnica nad Váhom 29.06.2022                                                Mgr. Iveta  Kollmanová

                                                                                                      riaditeľka ZpS Dubina m.r.o

                  ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o,                         Pod hájom 1291/119 Dubnica nad Váhom

prijme  sestry

·         plat určený podľa zákona 553/2003 Z. z. –  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe,

·         minimálne 1000,- eur  + dochádzkový bonus + príplatky podľa ZP

                            prijme  sanitárov a opatrovateľky

·         plat určený podľa zákona 553/2003 Z. z. –  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe, 

·         minimálne 800,- eur +  dochádzkový bonus + príplatky podľa ZP

Bližšie informácie:    tel:  0905 473 195  (riaditeľka)
                                    E – mail: 
riaditel@dubina.org

OZNAM O SČÍTANÍ

Oznamujeme Vám, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 v Zariadení pre seniorov DUBINA m.r.o. a v špecializovanom zariadení bude prebiehať v čase od 01.04.2021 do 31.10.2021. Klientov zariadenia elektronicky zaregistruje priamo v zariadení sociálna pracovníčka Mgr. Viera Kňažeková. Nie je potrebné individuálne registrovanie rodinnými príslušníkmi. V prípade, že klientov už zaregistrovala rodina, oznámte túto skutočnosť sociálnej pracovníčke na mobilnom čísle 0940 943 453.

Návštevy klientov v zariadení a bezpečný pobyt klientov počas vianočných a novoročných sviatkov mimo zariadenia

Opustenie zariadenia:

Na zabezpečenie ochrany zdravia pred ochorením COVID-19 sú odporúčané MPSVaR SR  nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečného pobytu klientov počas vianočných a novoročných sviatkov mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do zariadenia

Na Vianoce  môžu ísť k svojim rodinám tí klienti, ktorí v posledných 90 dňoch mali pozitívny test na chorenie COVID-19 a sú po ukončenej karanténe, bez príznakov ochorenia. Do zariadenia sa potom môžu bezpečne vrátiť bez potreby absolvovania antigénového alebo PCR testu.

Klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu rovnako zariadenie počas sviatkov bezpečne opustiť. V záujme bezpečnosti vrátenia sa do kolektívu a ochrany zdravia aj ostatných klientov Zps,  vedenie zariadenia  prosí klientov a ich príbuzných, aby pri návrate klienta predložili negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR  testu , nie starší ako 24 hodín.

Je potrebné telefonicky dohodnúť termín a čas návratu klienta do zariadenia. V prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia, klient bude umiestnený do izolačnej miestnosti aj v prípade aktuálneho negatívneho testu.

Počas vianočných sviatkov však nebudú môcť opustiť zariadenie klienti, ktorí mali v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami pozitívny výsledok.


Návštevy klientov:

Od 21. decembra bude možné navštíviť   svojich blízkych v Zariadení pre seniorov Dubina a Špecializovanom zariadení v Prejte,  ak návštevníci predložia pri vstupe negatívne výsledky RT-PCR testu nie staršie ako 72 hodín alebo antigénového testu na COVID-19 nie staršie ako 24 hodín.

Návštevy si musia príbuzní dohodnúť a nahlásiť telefonicky počas pracovných dní u sociálnej pracovníčky v čase od 07.00 do 09.00.

Návšteva môže byť 1 x počas vianočných sviatkov, v trvaní maximálne 30 minút.

Na návštevu môžu prísť  členovia iba jednej domácnosti , v maximálnom počte 4 osoby.

Návštevy sa uskutočnia v návštevnej miestnosti za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení ( rúško, hygiena rúk, bez fyzického kontaktu )

Okrem týchto podmienok naďalej platí zákaz návštev v ZSS s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, ako aj návštev u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce. Návštevníci musia počas návštev dodržiavať protiepidemické opatrenia príslušného zariadenia.