POĎAKOVANIE DARCOM 2% Z DANÍ

Naše  srdečné  poďakovanie patrí  všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili  dôveru a venovali  2 %  zo svojich  odovzdaných  daní  nášmu  združeniu.

Váš  krok je  prejavom  spolupatričnosti, empatie a pochopenia.  Stali ste sa  súčasťou  šírenia dobrých myšlienok a podpory  tých  najzraniteľnejších. Vaše príspevky pomôžu skvalitniť a spríjemniť život našim seniorom, rodičom a starým rodičom za to, čo pre nás robili po celý život.

ĎAKUJEME za Vašu pomoc a podporu.

Občianske združenie Dubinka

          Zverejnenie výsledkov výberového konania na funkciu vedúci /a                                                        

                            stravovacieho úseku  ZpS Dubina m.r.o

Dňa 29. júna  2022 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu vedúci /a stravovacieho úseku ZpS Dubina m.r.  Overovali sa schopnosti a odborné znalosti uchádzača, posúdili sa osobnostné a morálne predpoklady uchádzača.

Výberového konania sa zúčastnili:

1. Dis Lenka Pučeková

Výberová komisia vybrala  do funkcie vedúcej stravovacieho úseku ZpS Dubina m.r.o                    

Dis Lenku Pučekovú a  odporučila ju do tejto funkcie menovať.

Dubnica nad Váhom 29.06.2022                                                Mgr. Iveta  Kollmanová

                                                                                                      riaditeľka ZpS Dubina m.r.o

                  ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o,                         Pod hájom 1291/119 Dubnica nad Váhom

prijme  sestry

·         plat určený podľa zákona 553/2003 Z. z. –  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe,

·         minimálne 1000,- eur  + dochádzkový bonus + príplatky podľa ZP

                            prijme  sanitárov a opatrovateľky

·         plat určený podľa zákona 553/2003 Z. z. –  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe, 

·         minimálne 800,- eur +  dochádzkový bonus + príplatky podľa ZP

Bližšie informácie:    tel:  0905 473 195  (riaditeľka)
                                    E – mail: 
riaditel@dubina.org

OZNAM O SČÍTANÍ

Oznamujeme Vám, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 v Zariadení pre seniorov DUBINA m.r.o. a v špecializovanom zariadení bude prebiehať v čase od 01.04.2021 do 31.10.2021. Klientov zariadenia elektronicky zaregistruje priamo v zariadení sociálna pracovníčka Mgr. Viera Kňažeková. Nie je potrebné individuálne registrovanie rodinnými príslušníkmi. V prípade, že klientov už zaregistrovala rodina, oznámte túto skutočnosť sociálnej pracovníčke na mobilnom čísle 0940 943 453.

Návštevy klientov v zariadení a bezpečný pobyt klientov počas vianočných a novoročných sviatkov mimo zariadenia

Opustenie zariadenia:

Na zabezpečenie ochrany zdravia pred ochorením COVID-19 sú odporúčané MPSVaR SR  nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečného pobytu klientov počas vianočných a novoročných sviatkov mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do zariadenia

Na Vianoce  môžu ísť k svojim rodinám tí klienti, ktorí v posledných 90 dňoch mali pozitívny test na chorenie COVID-19 a sú po ukončenej karanténe, bez príznakov ochorenia. Do zariadenia sa potom môžu bezpečne vrátiť bez potreby absolvovania antigénového alebo PCR testu.

Klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu rovnako zariadenie počas sviatkov bezpečne opustiť. V záujme bezpečnosti vrátenia sa do kolektívu a ochrany zdravia aj ostatných klientov Zps,  vedenie zariadenia  prosí klientov a ich príbuzných, aby pri návrate klienta predložili negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR  testu , nie starší ako 24 hodín.

Je potrebné telefonicky dohodnúť termín a čas návratu klienta do zariadenia. V prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia, klient bude umiestnený do izolačnej miestnosti aj v prípade aktuálneho negatívneho testu.

Počas vianočných sviatkov však nebudú môcť opustiť zariadenie klienti, ktorí mali v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami pozitívny výsledok.


Návštevy klientov:

Od 21. decembra bude možné navštíviť   svojich blízkych v Zariadení pre seniorov Dubina a Špecializovanom zariadení v Prejte,  ak návštevníci predložia pri vstupe negatívne výsledky RT-PCR testu nie staršie ako 72 hodín alebo antigénového testu na COVID-19 nie staršie ako 24 hodín.

Návštevy si musia príbuzní dohodnúť a nahlásiť telefonicky počas pracovných dní u sociálnej pracovníčky v čase od 07.00 do 09.00.

Návšteva môže byť 1 x počas vianočných sviatkov, v trvaní maximálne 30 minút.

Na návštevu môžu prísť  členovia iba jednej domácnosti , v maximálnom počte 4 osoby.

Návštevy sa uskutočnia v návštevnej miestnosti za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení ( rúško, hygiena rúk, bez fyzického kontaktu )

Okrem týchto podmienok naďalej platí zákaz návštev v ZSS s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, ako aj návštev u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce. Návštevníci musia počas návštev dodržiavať protiepidemické opatrenia príslušného zariadenia.