Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Dubnica nad Váhom je mestskou rozpočtovou organizáciou, ktorá je zariadením sociálnych služieb poskytujúcim sociálne služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. je kombinované zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré tvoria:

  • Zariadenie pre seniorov – so sídlom Pod hájom 1291/119, Dubnica n/Váhom (kapacita 180 miest)
  • Špecializované zariadenie – so sídlom Prejtská 131/152, Dubnica n/Váhom (kapacita 69 miest)

Zriaďovateľ: Mesto Dubnica nad Váhom.
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia.
Organizácia má právnu subjektivitu.