Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „vedúca sestra“

———————————————————————————————–

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.

Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica  nad  Váhom

v súlade s ustanoveniami § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

                                                  vedúca sestra

Náplň práce:

Riadenie chodu sociálno – zdravotného úseku, vedenie pracovného kolektívu.

Koordinovanie a usmerňovanie poskytovania starostlivosti občanom v zariadení sociálnych služieb vrátane činnosti osoby zodpovednej za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti vykonávané sestrou po získaní špecializácie v príslušnom odbore.

Organizačné zabezpečovanie a metodické usmerňovanie poskytovania opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb.

Miesto výkonu práce: Špecializované zariadenie Prejta

Platové podmienky:    plat určený podľa zákona 553/2003 Z.z. –  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

– Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo

– Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom  odbore ošetrovateľská starostlivosť v: 

      a) Komunite

      b) Psychiatrii

      c) Odboroch vnútorného lekárstva

      d) Odboroch chirurgie alebo

      e) Onkológii

– Registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek

– Odborná prax minimálne 5 rokov

Iné kritériá a požiadavky:

– znalosť legislatívy – Zákon č.448/2008 Z.z, Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,   znalosť právnych noriem v oblasti poskytovania zdravotnej  starostlivosti, Zákonník práce

– práca s PC – Word, Excel                                                                                                                                

 – riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti                                                                                        

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu                                                                              

– bezúhonnosť                                                                                                                                   

– vodičský preukaz skupiny B – výhodou

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní doručia nasledovné doklady:  

  • žiadosť o zaradenie do výberového konania
  • motivačný list
  • profesijný štruktúrovaný životopis + e-mailová adresa a kontakt pre doručovanie písomností
  • kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, doklady o ukončených kurzoch
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
  • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúca sestra“                 najneskôr do 10.02.2023  vrátane na adresu: Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o, Pod hájom 1291/119, 018 41  Dubnica nad Váhom.                                                                                                    

Termín a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

Dubnica nad Váhom, 17.01.2023                                                                        

Mgr.Iveta Kollmanová                                                                                            

riaditeľka  Zps Dubina m.r.o.