Pracovná ponuka

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.          

Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica  nad  Váhom

———————————————————————————————–

                       prijme   inštruktorku  sociálnej  rehabilitácie

Požadovaná kvalifikácia:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie
 • kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie  (v rozsahu 150 hodín) 

Platové podmienky:   plat určený podľa zákona 553/2003 Z.z. –  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe

Pracovný čas: jednozmenná prevádzka

Bližšie informácie:    tel:  0905 473 195  (riaditeľka)
                                    E – mail: 
riaditel@dubina.org

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica  nad  Váhom    

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta počas dlhodobej práceneschopnosti terajšej vedúcej prevádzkového úseku s predpokladom trvalého pracovného pomeru

                                       vedúci/vedúca  prevádzkového úseku

Náplň práce: riadenie chodu prevádzkového úseku, vedenie pracovného kolektívu, vykonávanie verejného obstarávania, organizovanie a plánovanie práce,  analyzovanie a riešenie problémov, zabezpečovanie autoprevádzky, riadenie a zabezpečovanie údržby, administratívne práce.                                                                                                                                    

Platové podmienky:  plat určený podľa zákona 553/2003 Z.z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od praxe  od 850,- eur

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie  
 • odborná prax v oblasti verejného obstarávania, skladového hospodárstva, evidencie majetku – výhodou
 • znalosť legislatívy – Zákon o výkone práce vo verejnom záujme, Zákon o verejnom obstarávaní, Zákonník práce
 • práca s PC – Word, Excel
 • vodičský preukaz skupiny B – výhodou

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní doručia nasledovné doklady:  

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis + e-mailová adresa a kontakt pre doručovanie písomností
 • kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, doklady o ukončených kurzoch
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením:  „Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci prevádzkového úseku“  najneskôr do  08.11.2022  vrátane  na adresu: Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o,  Pod hájom 1291/119  Dubnica nad Váhom  018 41.                                                                                                      

Termín a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

14.10.2022                                                       Mgr.Iveta Kollmanová                                        Dubnica nad Váhom                                                     riaditeľka  Zps Dubina m.r.o