Zariadenie pre seniorov

Evidencia žiadateľov k 01.06.2024 http://www.dubina.org/wp-content/uploads/2024/06/Evidencia-ziadatelov-ZpS-k-01.06.2024.pdf

Počet voľných miest: 0

Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov:

O sociálnu službu v Zariadení pre seniorov požiada občan – senior príslušný obecný alebo mestský úrad v mieste svojho trvalého bydliska.

Na základe lekárskeho nálezu vypracuje posudkový lekár obce lekársky posudok. Sociálny pracovník obce vypracuje sociálny posudok na základe individuálnych predpokladov, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Ich výsledkom je posudok o stupni odkázanosti na sociálnu službu.

Následne obec vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Stupeň odkázanosti na sociálnu službu určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť občanovi poskytnuté (viď príloha č. 3. Zákona č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách).

Po obdržaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu záujemca podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre seniorov na príslušné zariadenie (formulár žiadosti). Záujemca si môže vybrať sociálne zariadenie, v ktorom mu budú sociálne služby poskytované.

V prípade, že v zariadení, o ktoré prejavil záujem nie je voľné miesto:

 • zapíše zariadenie záujemcu do poradovníka čakateľov,
 • obec ponúkne záujemcovi s jeho súhlasom miesto v inom zariadení, ktoré je aktuálne dostupné.

Špecializované zariadenie

Evidencia žiadateľov k 01.06.2024 http://www.dubina.org/wp-content/uploads/2024/06/Evidencia-ziadatelov-SZ-01.06.-2024.pdf

Počet voľných miest: 0

Postup pri prijímaní občanov do špecializovaného zariadenia:

O sociálnu službu v Špecializovanom zariadení požiada občan príslušný VÚC v mieste svojho trvalého bydliska.

Posudzujúci lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie, nie staršieho ako šesť mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu je posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia fyzickej osoby a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý vykonáva sociálny pracovník VÚC.

Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.

Po obdržaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu záujemca podáva žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Špecializovanom zariadení, v ktorom mu budú sociálne služby poskytované (formulár žiadosti).

V prípade, že v zariadení, o ktoré prejavil záujem nie je voľné miesto:

 • zapíše zariadenie záujemcu do poradovníka čakateľov.

Nástup do zariadenia

Pri nástupe do zariadenia požadujeme od občana :

 • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 74 odsek 5 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
 • kompletne vypísanú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby – formulár žiadosti
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak je občan jeho držiteľom)
 • fotokópiu aktuálneho rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 • čestné prehlásenie o majetkových pomeroch – formulár prehlásenia
 • potvrdenie o bezinfekčnosti občana a jeho okolia vydané praktickým lekárom (nie staršie ako tri dni)
 • zoznam osobných vecí a šatstva, vrátane cenín a vkladov, ktoré si občan donesie do zariadenia
 • zdravotnú kartu od praktického lekára
 • lieky na jeden mesiac
 • odporúčanie od odborného lekára na kompenzačné a inkontinenčné pomôcky min. na 3 mesiace
 • negatívny test na COVID – 19

Strategický (hlavný cieľ) zariadenia

Poslaním zariadenia je poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona o sociálnych službách, poskytovanie kvalitnej a komplexnej starostlivosti prijímateľom sociálnej služby, so zreteľom na humánny, holistický a etický prístup. Zariadenie pre seniorov Dubina poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Poskytuje nepretržitú celoročnú pobytovú sociálnu službu pre prijímateľov sociálnej služby.

Hlavným cieľom Zariadenia pre seniorov Dubina je zlepšovať a spríjemňovať prostredie, zamestnávať nielen odborne, ale najmä ľudsky zdatných zamestnancov a vytvárať podmienky, na čo najdôstojnejšie zaopatrenie a prežitie staroby našich seniorov.

Víziou zariadenia je všetkými dostupnými a inovatívnymi prostriedkami skvalitňovať sociálne služby a starostlivosť o kvalitu života našich prijímateľov, zapájanie ich do aktívneho života a aktívne spolupracovať s ich rodinnými príslušníkmi. Naďalej poskytovať prijímateľom sociálnu službu tak, aby boli dodržané zásady základy ľudských práv a slobôd a boli zachovaná ľudská dôstojnosť. Presadzovanie individuálneho prístupu, ktorý vedie prijímateľa k spoluzodpovednosti a tak isto aj k spolurozhodovaniu. Naďalej monitorovať a kontrolovať všetky nastavené procesy, prijímať opatrenia na zlepšenie a tým zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb. Zabezpečovať našim prijímateľom dôstojný život, pocit rodinnej atmosféry a istoty.

Zámerom je byť zariadením, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli poskytovaným službám, ale i kvôli odbornému, ľudskému a individuálnemu prístupu. V zariadení poskytujeme priestor pre sebarealizáciu prijímateľov, podporujeme čo najvyššiu mieru ich sebestačnosti, vytvárame pre nich prostredie dôvery a atmosféru vzájomného rešpektu. V rámci poskytovanej sociálnej služby kladieme dôraz na profesionálnu odbornosť, zodpovednosť a subjektívnu spokojnosť prijímateľa sociálnej služby.