Oznámenie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z.z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov postup pri podávaní, prijímaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenia“), podrobnosti o právach a povinnostiach zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení, ochrane oznamovateľov, zachovávaní mlčanlivosti pri vybavovaní oznámení, vedení evidencie oznámení a spracúvaní osobných údajov.

Zodpovednou osobou, ktorá je povinná prijať a preveriť oznámenie o protispoločenskej činnosti v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Monika Hasidlová .

Závažnou protispoločenskou činnosťou spadajúcou do pôsobnosti zákona č. 54/2019 Z.z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú trestné činy a správne delikty taxatívne uvedené v § 2 písm. d) tohto zákona.

Spôsoby podania oznámenia:

  • písomne priamo zodpovednej osobe v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – podanie v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. – do rúk zodpovednej osoby“, a to na adresu:

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Monika Hasidlová

Pod hájom 1291/119

018 41  Dubnica nad Váhom

  • elektronickou formou je možné uskutočniť podanie oznámenia na e-mailovú adresu zodpovednej osoby: protispolocenska-cinnost@dubina.org, a to kedykoľvek 24 hodín denne a je prístupná len zodpovednej osobe. 
  • osobne v kancelárii zodpovednej osoby na  adrese Pod hájom 1291/119, a to v čase po predchádzajúcej dohode so zodpovednou osobou
  • oznámenie je možné podať aj anonymne.

Postupy prijímania a preverovania oznámení a opatrenia, ktoré prijíma orgán príslušný na prijatie oznámenia v nadväznosti na prijaté oznámenie upravuje vnútorný predpis Zariadenia pre seniorov Dubina, m.r.o. – Smernica o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania oznámení podávaných podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poučenie o podmienkach vzťahujúcich sa na oznamovateľa: Nikto nesmie hroziť odvetným opatrením alebo postihovať odvetným opatrením oznamovateľa a ani ďalšie osoby uvedené v § 1 ods. 4  Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, za to že zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti spôsobom a v rozsahu ustanovenom v § 2 písm. a) štvrtý bod Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Prostriedky nápravy a postupy na ochranu pred pracovnoprávnymi úkonmi, ako aj rozsah a spôsob poskytnutia ochrany  bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov upravuje podľa konkrétnej situácie  Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Na poskytnutie poradenstva je oprávnený úrad, ktorý je zároveň oprávnený rozhodovať vo veciach poskytnutia ochrany – Úrad na ochranu oznamovateľov (https://www.oznamovatelia.sk/o-nas/#kontakty).

Podmienky poskytnutia ochrany a zánik ochrany oznamovateľa upravujú § 3 až § 8 Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Pri plnení úloh v zmysle Zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa v oblasti ochrany osobných údajov postupuje podľa Zákona č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Smernica č. 36_2023 Oznamovanie protispoločenskej činnosti – Dubina