Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.
Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

V súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta


vedúci/vedúca stravovacieho úseku


Náplň práce: riadenie chodu stravovacieho úseku, zodpovednosť za dodržiavanie hygienických a epidemiologických predpisov stravovacej prevádzky, vedenie pracovného kolektívu, spolupráca pri verejnom obstarávaní, spracovávanie došlých faktúr, analyzovanie a riešenie problémov, zabezpečovanie stravovania v ŠZ Prejta.
Platové podmienky: od 740,- eur, plat určený podľa zákona 553/2003 Z.z. – Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe + príplatok za riadenie.


Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • odborná prax v oblasti stravovania, skladového hospodárstva,
 • znalosť zákonov súvisiacich s oblasťou stravovania, hygieny potravín, epidemiologických predpisov, hygienických predpisov, normovaní stravy, HACCP,
 • Zákonník práce,
 • práca s PC – Word, Excel.

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní doručia nasledovné doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • motivačný list
 • profesijný štruktúrovaný životopis + e-mailová adresa pre doručovanie písomností
 • kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní, doklady o ukončených kurzoch
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Všetky požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením:
„Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci/a stravovacieho úseku“
najneskôr do 21.06.2022 vrátane na adresu:

Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o,
Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom 018 41.

Termín a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačom najneskôr 7 dní pred jeho začatím.

30.05.2022                                                                     Mgr. Iveta Kollmanová
Dubnica nad Váhom                                                   riaditeľka ZpS Dubina m.r.o